Academician
Profesor Dr. Doc. Ing.
Cristofor I. Simionescu

S-a născut la 17 iulie 1920 în Dumbrăveni - Suceava, într-o familie de învăţători. A urmat şcoala primară în comuna natală, primii doi ani din cursul secundar la Liceul "Ştefan cel Mare" din Suceava şi apoi la Liceul Naţional din Iaşi, unde a susţinut şi examenul de bacalaureat. În 1939 a început cursurile Facultăţii de Chimie Industrială din Iaşi pe care a absolvit-o în1944 cu distincţia "Magna cum laude".

Dotat cu calităţi deosebite pentru activitatea didactică şi de cercetare, la absolvire este reţinut asistent de către Prof. dr. ing. Gh. Alexa, sub conducerea căruia şi-a susţinut în 1948 teza de doctorat în domeniul autooxidării uleiurilor vegetale. Din 1953 este doctor docent.

Competenţa sa, dublată de calităţi manageriale au constituit argumente pentru ca, începând din anul 1948, când a fost numit director de studii, să îndeplinească numeroase funcţii de conducere în învăţământul superior, la Academia Română etc.

Între 1948-1951 a fost director de studii, apoi prorector cu delegaţie de conducere (1951-1952) şi rector (1952-1976) al Institutului Politehnic Iaşi. Timp de doi ani a fost membru al Comitetului pentru învăţământ superior (1951-1953) şi director general în Ministerul Învăţământului (1953-1954).

Din iniţiativa şi prin străduinţa Domniei Sale, ia fiinţă în 1949, la Facultatea de Chimie Industrială, specializarea de celuloză şi hârtie. Cultivând un spirit de emulare, care a polarizat competenţele colaboratorilor săi a reuşit să realizeze un program de cercetare de anvergură, cu contribuţii originale în sfera chimiei lemnului, a valorificării stufului, a fibrelor proteo-celulozice, a cancerului vegetal, a chimiei hârtiei etc. Acestea l-au consacrat drept creator de şcoală şi ca personalitate ştiinţifică de largă deschidere, meritele în planul ştiinţei fiind recunoscute de către Academia Română care-l primeşte în rândurile membrilor corespondenţi la 35 de ani şi membru titular în 1963.

O prelungire firească a preocupărilor Domniei Sale legate de macromoleculele naturale o constituie dezvoltarea domeniului compuşilor macromoleculari sintetici, contribuind în mod determinant la înfiinţarea la Iaşi a specializării chimia şi tehnologia compuşilor macromoleculari şi la organizarea şi dezvoltarea Institutului de chimie macromoleculară "P. Poni".

Prof. Cristofor I. Simionescu a sintetizat noi polimeri, îndeosebi prin mecanism radicalic şi a contribuit la crearea unor noi ramuri ale chimiei macromoleculelor, cum ar fi: mecanochimia, electrochimia, plasmochimia şi magnetochimia polimerilor. În acelaşi timp, a iniţiat şi dezvoltat cercetări în zona compuşilor macromoleculari cu proprietăţi semiconductoare, în special poliacetilene cu aplicaţii de mare importanţă în electrotehnică.

Prof. Cristofor I. Simionescu are meritul de a organiza şi dezvolta investigaţii cu caracter de pionierat în polimerizarea radicalică vie, inaugurând un nou domeniu al polimerilor cu mase moleculare extreme.

Cercetări pasionante a dezvoltat prof. Cristofor I. Simionescu în domeniul polimerilor biocompatibili şi bioactivi, a biopolimerilor şi a originii vieţii. A obţinut medicamente cu structură macromoleculară, cu acţiune retardă, a imobilizat enzime pe polimeri, a elaborat un model asupra originii vieţii, investigând procesul de autoasamblare a materiei.

Importante realizări se cuvin menţionate în sinteza unor noi iniţiatori bi- şi polifuncţionali, cu scopul de a obţine bloc-copolimeri şi copolimeri grefaţi.

În decursul prestigioasei activități, prof. Cristofor I. Simionescu a publicat în ţară şi străinătate peste 700 de articole ştiinţifice originale şi 31 de cărţi. A condus peste 100 de teze de doctorat, iar 35 dintre colaboratorii săi sunt profesori în România sau peste hotare.

În activitatea didactică, prof. Cristofor I. Simionescu se remarcă prin bogăţia informaţiilor, prin claritatea exprimării, prin ţinuta academică, prin exigenţa cu sine însuşi, cu colaboratorii şi cu studenţii. Disciplina a fost una din cerinţele de la care nu a abdicat nici un pas de-a lungul celor cinci decenii de activitate didactică. Amprenta sa de om de şcoală, de mare profunzime este vizibilă pe întreaga activitate a Institutului Politehnic din Iaşi, la a cărui conducere a fost, fără întrerupere 28 de ani. Şcoala superioară în general, cea de chimie şi inginerie chimică în special îi datorează profesorului Cristofor I. Simionescu recunoştinţă pentru multele din realizările ei, în primul rând în planul activităţii ştiinţifice.

Personalitatea profesorului Simionescu, contribuţia sa majoră la crearea unei şcoli moderne de chimie macromoleculară în România, activitatea sa multilaterală pe tărâmul ştiinţei şi educaţiei au fost unanim recunoscute şi apreciate atât în ţară cât şi în străinătate. Astfel, profesorul Simionescu a fost ales membru a numeroase organizaţii ştiinţifice internaţionale, cum sunt: Societatea americană de Chimie (1965), Societatea de chimie din Franţa (1971), Academia internaţională de Ştiinţa Lemnului (1971), Academia de ştiinţe din RDG (1982), Academia Ungară de Ştiinţe (1986), Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova (1991), Societatea de Chimie Insudtrială din Paris (1970), Membru al Comitetului internaţional al Centrului Aharon Kotzer - Katchalsky (1991), Doctor Honoris Causa al Institutului Superior de Chimie din Sofia.

Pentru meritele sale deosebite în activitatea ştiinţifică şi de instruire a primit titlul de Om de ştiinţă emerit (1969) şi Profesor universitar emerit (1973).

Începând cu anul 1961, profesorul Simionescu a organizat numeroase manifestări ştiinţifice cu participare naţională şi internaţională, cum sunt: Simpozionul internaţional de celuloză şi hârtie (11 ediţii), Al 3-lea Congres de Chimie Industrială (Bucureşti, 1970), Conferinţele naţionale de chimie, Al 29-lea Simpozion internaţional de macromolecule (1983), Primul seminar româno-american de chimia polimerilor (1976), A 17-a şedinţă a Comisiei de probleme pentru compuşi macromoleculari a Academiilor est europene (Iaşi, 1985), Seminarul Iaşi-Freiburg de ştiinţa polimerilor (1992), Seminarul franco-român de ştiinţa polimerilor (1993).

Prof. Cr. I. Simionescu a acordat atenţie promovării ştiinţei, fiind redactor responsabil al unor reviste de prestigiu: "Cellulose Chemistry and Technology", "Memoriile secţiilor ştiinţifice ale Academiei Române", "Celuloză şi hârtie" şi membru în comitetele de redacţie ale multor alte reviste: "Revue Roumain de Chimie", "Romanian Chemical Quartely Reviews", "Acta Polimerica", "European Polymer Journal", "Polymers for Advanced Technologies" etc.

Pentru activitatea rodnică pe tărâmul ştiinţei a fost distins cu peste 30 de ordine şi medalii româneşti şi străine: Medalia de aur a Societăţii Americane de Chimie (1976, cu prilejul centenarului acesteia), Diploma de onoare a Academiei de Ştiinţe din Cuba, Diploma de onoare a Şcolii Tehnice Superioare din Slovacia, Diploma de onoare a Societăţii de Chimie Industrială din Paris, Diploma de onoare a Asociaţiei bulgare a Oamenilor de ştiinţă.

A condus cu multă competenţă destinele cercetătorilor ştiinţifici ieşeni prin funcţiile pe care le-a ocupat la Academia Română: Preşedintele Filialei Iaşi a Academiei Române (1963- 1974, 1990-2001), membru al Prezidiului Academiei Române (din 1963), vicepreşedinte al Academiei Române (1974-1990), Directorul Institutului de Chimie Macromoleculară “P. Poni” (1970-2000).

În cei peste 50 de ani dăruiţi Almei Mater, profesorul Simionescu a îmbinat, în cel mai înalt grad, calităţile de dascăl devotat până la sacrificiu şcolii, cu cea de cercetător pe tărâmul ştiinţei, unde a produs contribuţii de mare valoare. A cultivat cu perseverenţă pasiunea colaboratorilor pentru profesiune, respectul faţă de valori, perseverenţa faţă de munca de cercetare, rigurozitatea ştiinţifică.

În perioada 1996-2007, prof. Cristofor I. Simionescu a fost profesor consultant, ocupându-se cu aceeaşi dăruire care l-a caracterizat întreaga viaţă de problemele Facultăţii de Chimie Industrială.

În îndelungata şi rodnica sa activitate, D-l prof. Cristofor I. Simionescu şi-a dobândit respectul şi preţuirea colegilor, colaboratorilor şi foştilor studenţi.

 

 

biografie extrasă din volumul

100 DE ANI DE ÎNVĂŢĂMÂNT DE INGINERIE CHIMICĂ LA IAŞI 1912 - 2012 

coordonatori: T. Măluţan, V. I. Popa , D. Caşcaval

ISBN: 978-973-0-13732-3
Iaşi - 2012