CONCURS
“Academician CRISTOFOR SIMIONESCU”

Ediţia a VII-a, Iaşi, 16 noiembrie 2019

REGULAMENT

1. Organizator

§ 1. Concursul "Academician Cristofor Simionescu" (CCS) este organizat de Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului ”Cristofor Simionescu” (FICPMCS), la sediul FICPMCS, în colaborare cu partenerii educaţionali ai FICPM.

2. Parteneri

§ 1. Statutul de partener educaţional al FICPMCS se obţine prin semnarea unui acord de parteneriat şi/sau încheierea unui protocol de colaborare între FICPMCS şi unitatea de învăţământ, instituţia sau organizaţia care doreşte să obţină acest statut.
§ 2. Partenerii educaţionali implicaţi în organizarea ediţiei a VII-a a CCS sunt inspectoratele şcolare judeţene (IŞJ) din: Bacău, Botoşani, Brăila, Buzău, Constanța, Iaşi, Neamţ, Vaslui, Vrancea, Suceava.
§ 3. În calitate de co-organizator, fiecare IŞJ poate desemna un reprezentant în comitetul ştiinţific şi de organizare al CCS.
§ 4. Partenerii educaţionali implicaţi în organizarea CCS au următoarele îndatoriri:
o         mediatizarea CCS prin distribuirea şi/sau afişarea materialelor informative în spaţiile special amenajate sau pe pagina web a instituţiei
o         recunoaşterea diplomelor şi premiilor obţinute de elevi şi cadre didactice în cadrul CCS
o         participarea, la solicitarea comitetului ştiinţific şi de organizare, la elaborarea tematicii şi subiectelor propuse pentru concurs
o         validarea, la solicitarea comitetului ştiinţific şi de organizare a subiectelor de concurs
o         afişarea în spaţiile special amenajate sau pe pagina web a  instituţiei a rezultatelor CCS
o         facilitarea, în măsura posibilităţilor, a participării cadrelor didactice şi elevilor la CCS (asigurarea unor mijloace de transport, decontarea transportului, diurnă etc)
o         informarea comitetului ştiinţific şi de organizare cu privire la eventualele modificări survenite asupra programelor şcolare
§ 5. Asociaţia Absolvenţilor Facultăţii de Chimie Industrială (AAFCI) şi Asociaţia Studenţilor Chimişti ASC „CHEMIS” au statut de partener educaţional al FICPMCS

3. Comitet ştiinţific şi de organizare

§ 1. Comitetul ştiinţific şi de organizare (CSO) al CCS este format din Preşedinte, reprezentanţi ai FICPMCS, reprezentanţi ai inspectoratelor şcolare judeţene cu statut de partener al FICPMCS și reprezentanţi ai unităţilor de învăţământ din mediul preuniversitar.
§ 2. Decanul FICPMCS numeşte, pentru fiecare ediţie a CCS, preşedintele CSO, dintre cadrele didactice cu funcţie de conducere în cadrul FICPMCS.
§ 3. Preşedintele CSO stabileşte reprezentanţii FICPMCS în CSO, din rândul cadrelor didactice ale FICPMCS.
§ 4. La solicitarea CSO, fiecare dintre IŞJ care au calitatea de partener al FICPMCS, desemnează un reprezentant în cadrul CSO.
§ 5. Reprezentanţii unităţilor de învăţământ în CSO sunt cadre didactice din mediul preuniversitar care au obţinut cel mai mare punctaj în competiţia pe echipe a ediţiei anterioare a concursului.
       5.1 Preşedintele CSO invită cadrele didactice câştigătoare ale concursului pe echipe al CCS să facă parte din CSO.
       5.2 Un cadru didactic nu poate face parte din CSO al CCS la doua ediţii consecutive ale acestuia, indiferent de rezultatele obţinute de echipa pe care o coordonează.
§ 6. La solicitarea CSO, AAFCI desemnează un reprezentant în CSO.
§ 7. Decanul FICPMCS, preşedintele CSO şi membrii CSO pot propune includerea unor noi membri în cadrul CSO.
§ 8. CSO decide modul de organizare al CCS, stabileşte conţinutul probelor de concurs, supraveghează activităţile legate de corectarea şi evaluarea tezelor, verifică şi validează rezultatele şi întocmeşte ierarhia participanţilor, pe baza rezultatele obţinute de aceştia.
§ 9. În situaţii excepţionale şi/sau neprevăzute în regulament, CSO poate stabili noi reguli şi lua decizii care să ajute la buna desfăşurare a concursului.

4. Data şi locul de desfăşurare

§ 1. CSO stabileşte, în fiecare an, de comun acord cu partenerii educaţionali ai FICPMCS, data şi ora la care se desfăşoară concursul.
§ 2. Concursul se desfăşoară în municipiul Iaşi, la sediul FICPMCS - Str. Prof. dr. docent Dimitrie Mangeron, nr. 73, 700050, Iaşi, România.
§ 3. A VII-a ediţie a CCS va avea loc, sâmbătă, 16 noiembrie 2019, la ora 11:00.
§ 4. În funcţie de numărul de participanţi înscrişi, CSO poate decide modificarea orei sau programarea a două serii de concurs, la ore diferite, dar în aceeaşi zi.
§ 5. CSO se obligă să informeze participanţii despre orice modificare asupra programului de desfăşurare a concursului.

5. Structura concursului

§ 1. CCS are trei secţiuni:
              1.1. Chimie pentru licee și colegii teoretice
              1.2. Chimie pentru licee și colegii tehnologice  și
              1.3. Protecția mediului, filiera tehnologică,
şi permite participarea concurenţilor atât în competiţia individuală cât şi în competiţia pe echipe.

5.1 Competiţia individuală

§ 1. Participarea în competiţia individuală este obligatorie, fiecare elev înscris de către cadrul didactic coordonator intrând automat în concurs.
§ 2. Numărul de elevi pe care un cadru didactic coordonator îi poate înscrie în concursul individual este stabilit pentru fiecare ediţie a CCS de CSO.
§ 3. La ediţia a VII-a a CCS un cadru didactic poate înscrie un număr total de 8 (opt) elevi, indiferent la care dintre secțiuni participă și indiferent din ce clasă sunt elevii respectivi, cu următoarele specificaţii:
    >         cei 8 elevi pot fi din aceeaşi clasă, indiferent că este vorba de clasa a IX, X, XI sau a XII;
    >         elevii înscrişi pot fi din clase diferite, astfel încât numărul acestora să fie maxim 8;
    >         un cadru didactic poate înscrie mai puţin de 8 elevi, minim 1, indiferent de clasă;
    >         un cadru didactic poate înscrie elevi de la unităţi de învăţământ diferite, dacă poate face dovada că îşi desfăşoară activitatea în mai multe unităţi de învăţământ, astfel încât numărul elevilor să fie maxim 8, indiferent de clasă.
§ 4. La concurs pot participa mai multe cadre didactice de la aceeaşi unitate de învăţământ, dar fiecare poate coordona maxim 8 elevi, indiferent în ce clasă se află elevii respectivi și indiferent la care dintre secțiuni participă elevii.
§ 5. La solicitarea cadrului didactic coordonator, unul sau mai mulţi elevi pot participa la concursul individual la o altă clasă decât cea corespunzătoare anului de studiu, cu următoarele specificaţii:
      > elevul care participă la o clasă inferioară (de exemplu, elev în clasa a XI-a, participă la clasa a X) primeşte diplomă de participare, dar nu primeşte premiu, indiferent de rezultatul obţinut.
      > elevul care participă la o clasă superioară (de exemplu, elev în clasa a IX-a participă la clasa a X-a) primeşte diplomă de participare şi premiu, dacă obţine punctajul corespunzător premierii.
§ 6. Cadrele didactice au obligaţia de a menţiona, în momentul înscrierii, la rubrica Comentarii şi observaţii din formularul de înscriere on-line, dacă elevii înscrişi se încadrează în una din situaţiile prevăzute în paragraful § 5.

5.2 Competiţia pe echipe

§ 1. Participarea în competiţia pe echipe este opţională.
§ 2. În momentul înscrierii, cadrul didactic coordonator trebuie să precizeze dacă doreşte ca elevii pe care îi coordonează să participe şi în concursul pe echipe.
§ 3. Numărul elevilor care formează o echipă este decis de CSO al CCS.
§ 4. La ediţia a VII-a a CCS echipele pot fi formate din minim 5 și maxim 8 elevi, indiferent de clasa la care aceştia participă în concursul individual. Elevii din echipă trebuie să participe la aceelași secțiune, deoarece concursul pe echipe este separat pentru fiecare secțiune în parte.
§ 5. Cadrele didactice care înscriu mai puţin de 5 elevi la una dintre secțiuni nu pot participa în concursul pe echipe.
§ 6. Toţi elevii înscrişi și prezenți la concursc de către un cadru didactic la una dintre secțiuni vor face automat parte din echipa acestuia (nu se poate forma o echipă din 5 elevi de către un cadru didactic care a înscris 6, 7 sau 8 concurenţi; ).
§ 7. Punctajul unei echipe se obţine prin însumarea punctelor obţinute de fiecare elev component al echipei la concursul individual, categoria la care participă depinde de numărul de elevi prezenți la concurs.
§ 8. Se întocmesc clasamente separate pentru echipele formate din 5, 6, 7 respectiv 8 elevi și pentru fiecare din cele două secțiuni.

6. Înscrierea la concurs

§ 1. Participarea la CCS este gratuită, nu se percep taxe de înscriere sau de participare la concurs.
§ 2. Înscrierea la concurs se face de către cadrul didactic îndrumător.
§ 3. La ediţia a VII-a a CCS înscrierea se face exclusiv on-line, în perioada 1 - 8 noiembrie 2019.
§ 4. Formularul de înscriere a elevilor la concurs se găseşte pe pagina web a concursului (www.ascchemis.ro/concurs_ficpm), fiind accesibil doar în perioada de înscriere.
§ 5. Informaţiile care trebuie furnizate în vederea înscrierii sunt:
      >   numele, prenumele şi datele de contact (e-mail, telefon) ale cadrului didactic coordonator,
      >   numele, localitatea și județul unităţii de învăţământ de provenienţă,
      >   numele, prenumele, clasa și secțiunea la care participă pentru fiecare elev înscris,
      >   opţional, participarea la competiţia pe echipe.
      >   opțional, participarea cadrului didactic la workshop.
§ 6. Datele furnizate de participanţii la concurs sunt confidenţiale şi nu vor fi folosite în scopuri comerciale sau transmise către terţi.
§ 7. Listele cu participanţii se afişează pe pagina web a concursului în termen de 24 ore de la încheierea perioadei de înscriere.
§ 8. Cadrelele didactice coordonatoare și elevii participanți trebuie să verifice cu atenţie listele de concurs afişate pentru a nu exista greşeli sau erori în repartizarea elevilor pe clase şi vor semnala prin email comisiei de înscriere corecturile necesare (email: concurs.ficpm@gmail.com). Cu trei zile înainte de concurs nu se mai pot face modificări asupra listelor (termenul limită pentru modificări este 14 noiembrie 2018, ora 14:00).

7. Elaborarea şi validarea subiectelor

§ 1. Subiectele de concurs se formulează în conformitate cu programa afişată pe pagina web a CCS.
§ 2. Subiectele de concurs sunt alese, concepute şi redactate de reprezentanţii FICPMCS în CSO.
§ 3. La solicitarea CSO, reprezentanţii IŞJ şi/sau reprezentanţii unităţilor de învăţământ pot propune subiecte pentru concurs.
§ 4. Pentru fiecare clasă se întocmesc trei seturi de subiecte, urmând ca subiectul de concurs să fie stabilit prin tragere la sorţi.
§ 5. Subiectele de concurs vor fi validate de cel puţin un reprezentant al IŞJ, desemnat de CSO.
§ 6. Pentru fiecare clasă se afişează modele de subiecte pe pagina web a CCS.
§ 7. Subiectele de la ediţiile anterioare vor putea fi găsite pe pagina web a concursului, în arhiva CCS.

8. Accesul în sălile de concurs

§ 1. Accesul în sala de concurs se face pe baza carnetului de elev vizat la zi sau pe baza cărţii de identitate.
§ 2. Elevii trebuie să aibă asupra lor instrumente de scris şi calculatoare de buzunar.
§ 3. Este interzis accesul cu telefoane mobile, fiind exclusă utilizarea telefonului mobil pentru efectuarea calculelor.
§ 4. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de concurs, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, precum şi frauda sau tentativa de fraudă duc la eliminarea din concurs a candidatului de către supraveghetorul din sala respectivă.
§ 5. Pentru fiecare clasă organizatorii vor afişa liste cu numele concurenţilor şi sălile în care aceştia sunt repartizaţi.  
§ 6. Nu sunt admise înlocuiri de elevi şi nici înscrieri de ultim moment.

9. Mod de desfăşurare  

§ 1. Concursul constă într-o probă scrisă, tip grilă, pe baza tematicii afişate, cu o durată de 80 minute; timpul afectat probei se marchează pe tablă.
§ 2. Fiecare candidat va primi, din partea organizatorilor, un formular de concurs care conţine subiectele şi o grilă de evaluare pe care se completează rezultatele corecte.
§ 3. Pentru fiecare subiect răspunsul corect se trece atât pe formularul de concurs, cât şi pe grila de evaluare, prin umplerea câmpului (cerculeţului) corespunzător răspunsului corect.
§ 4. Participanţii la competiţie vor preda atât grila de evaluare cât şi formularele de concurs. 
§ 5. Înainte de începerea concursului, în fiecare sală, organizatorii vor efectua instructaje privind modul de completare al grilei de evaluare şi al formularelor de concurs.          

9.1. Formularul de concurs  

§ 1. Formularele de concurs vor conţine 30 subiecte care vizează atât cunoştinţele ştiinţifice, cât şi capacitatea elevilor de a rezolva în mod creativ anumite cerinţe.
§ 2. Pentru fiecare subiect se precizează punctajul acordat.
§ 3. Fiecare subiect de pe formularul de concurs are un singur răspuns corect.
§ 4. Formularele de concurs, semnate în momentul predării, vor fi reţinute şi arhivate de organizatori pentru a putea fi utilizate ca referinţă în eventualitatea unor contestaţii.
§ 5. Formularele de concurs nu se corectează decât în cazul contestaţiilor valide.  

9.2. Grila de evaluare  

§ 1. Grilele de evaluare nu se semnează, ci se completează cu codul individual generat în prealabil de programul de corectură.
§ 2. Nu se admit corecturi sau modificări pe grila de evaluare. Răspunsurile modificate nu sunt luate în calcul.
§ 3. În cazul în care constată că a comis o greşeală, concurentul trebuie să solicite şi să completeze o nouă grilă de evaluare.
§ 4. Pe pagina forumului sunt prezentate instrucţiunile cu privire la modul de completare al grilei de evaluare (pentru vizualizare este necesară logarea pe forum).

9.3. Ciornă

§ 1. La cerere, organizatorii vor pune la dispoziţie concurenţilor o ciornă (una sau mai multe foi albe) pentru efectuarea calculelor.
§ 2. Concurenţii pot păstra şi folosi ciornele pentru a nota răspunsurile în vederea verificării ulterioare a modului de rezolvare şi/sau a confruntării cu rezultatele corecte afişate pe pagina web a concursului.
§ 3. Ciornele nu sunt luate în consideraţie în caz de contestaţie.  

10. Corectarea lucrărilor  

§ 1. Corectarea lucrărilor se face automat, cu ajutor unui program de corectură, numai pe baza grilelor de evaluare.
§ 2. Programul de corectură permite identificarea concurenţilor pe baza unui cod generat aleator, asigurându-se astfel anonimatul participanţilor la competiţie în etapa de corectare.
§ 3. La ediţia a VII-a a CCS grilele de evaluare vor fi corectate cu ajutorul programului SCANGRID, furnizat gratuit de unul dintre sponsorii concursului S.C. CODEIASI SOLUTIONS & TECHNOLOGIES S.R.L.
§ 4. Rezolvarea corectă şi baremele de corectare vor fi afişate după încheierea concursului în spaţii special amenajate, precum şi pe pagina web a concursului.        

11. Rezultatul concursului

§ 1. Rezultatul concursului va fi afișat pe site la ora 20:00 - 16 noiembrie 2019 (ziua concursului), eventualele contestații pot fi depuse prin email până în data de 18 noiembrie 2019, ora 20:00, iar rezultatele finale vor fi afișate după rezolvarea contestațiilor în data de 20 noiembrie 2019.
§ 2. Fiecare elev prezent la CCS primeşte diplomă de participare personalizată, indiferent de rezultatul obţinut în concurs.
§ 3. Fiecare cadru didactic coordonator primeşte diplomă de participare personalizată.
§ 4. Pentru fiecare clasă și secțiune se acordă diplome pentru locurile I, II, III şi menţiuni.
§ 5. La ediţia a VII-a a CCS se vor întocmi clasamente separate pentru echipele de 5, 6, 7 respectiv 8 elevi, pentru fiecare dintre secțiunile concursului, acordându-se diplome pentru locurile I, II şi III dacă există un număr de minim 5 echipe participante la fiecare din secțiuni.
§ 6. Cadrele didactice ale căror echipe acumulează cel mai mare punctaj sunt automat incluse în CSO al ediţiei următoare a concursului, cu excepţia celor care au făcut parte din comitetul ştiinţific şi de organizare al ediţiei curente.
§ 7. Elevii care participă la Concursul „Acad. Cristofor Simionescu” vor fi* scutiţi de taxa de înscriere la concursul de admitere organizat de Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului ”Cristofor Simionescu”.
* dacă respectă procedura de admitere PO-DID-05.

12. Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor

§ 1. În cazul în care participanţii consideră că lucrările nu au fost evaluate corect pot sesiza CSO prin depunerea de contestaţii prin email: concurs.ficpm@gmail.com, până în data de 18 noiembrie 2019, ora 20:00.
§ 2. Rezultatul contestaţiilor va fi afişat pe pagina web a concursului în data de 20 noiembrie 2019.
§ 3. Completarea incorectă a codului individual pe grila de evaluare atrage excluderea din concurs şi implicit, respingerea contestaţiei.
§ 4. Confirmarea sau infirmarea rezultatului obţinut de un concurent care a depus contestaţie validă se face prin compararea rezultatelor de pe grila de evaluare cu cele de pe formularul de concurs, de către o comisie stabilită de CSO.

13. Arhiva concursului

§ 1. Pentru fiecare ediţie, în arhiva electronică a CCS, afişată pe pagina web a concursului, vor putea fi găsite următoarele informaţii:
      o         anunțul concursului (circulara)
      o         lista cu participanţi şi premiile obţinute
      o         clasamentul competiţiei pe echipe
      o         subiectele şi rezolvarea corectă
      o         rezolvarea contestaţiilor
      o         galeria fotografică
§ 2. FICPMCS poate selecta şi folosi date şi informaţii din arhiva concursului în scopul realizării unor materiale promoţionale, comunicate de presă etc.
§ 3. Formularele de concurs şi grilele de evaluare sunt îndosariate şi păstrate la sediul FICPMCS timp de minim 3 ani de la data desfăşurării concursului.

14. Galerie fotografică

§ 1. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a surprinde instantanee fotografice pe toată durata desfăşurării concursului.
§ 2. Imaginile surprinse vor fi selectate de organizator şi incluse în galeria fotografică a CCS, publicată pe site-ul FICPMCS şi/sau pe pagina web a CCS.
§ 3. Organizatorul poate selecta şi folosi imaginile surprinse în timpul desfăşurării concursului pentru realizarea unor materiale promoţionale pentru următoarele ediţii ale CCS sau pentru alte evenimente organizare de FICPMCS.

15. Date de contact, forum

§ 1. Participanţii la CCS pot solicita informaţii suplimentare, pot veni cu sugestii, propuneri şi observaţii prin e-mail la adresa: concurs.ficpm@gmail.com
§ 2. Organizatorul pune la dispoziţia participanţilor, cadre didactice şi elevi, un forum de discuţii online, pe pagina web a concursului.
§ 3. Dreptul de folosire al forumului va fi acordat participanţilor la CCS, după înregistrarea prealabilă.